Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są P.H.U. "MOTOKASIA" Katarzyna Turowska ul. Lubelska 246/309 21-025 Niemce, NIP: 713-282-78-23. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bursaki 19 20-150 Lublin lub email: kontakt@motokasia.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tj. Katarzyna Turowska, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: P.H.U. "MOTOKASIA" Katarzyna Turowska ul. Bursaki 19 20-150 Lublin lub email: kontakt@motokasia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez P.H.U. "MOTOKASIA" Katarzyna Turowska polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom produktów, części, akcesoriów do pojazdów samochodowych w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy P.H.U. "MOTOKASIA" Katarzyna Turowska ul. Lubelska 246/309 21-025 Niemce kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Przedsiębiorstwo nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy P.H.U. "MOTOKASIA" Katarzyna Turowska ul. Lubelska 246/309 21-025 Niemce.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@motokasia.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: P.H.U. "MOTOKASIA" Katarzyna Turowska ul. Bursaki 19 20-150 Lublin.

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
P.H.U. "MOTOKASIA" Katarzyna Turowska
ul. Bursaki 19
20-150 Lublin